POJIŠTĚNÍ FIREM A PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Do pojištění motorových vozidel patří zákonem povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které chrání proti škodám způsobeným provozováním vozidla, nebo volitelné pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo, jejich sjednání je dobrovolné.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, často zvané jako povinné ručení, představuje zákonnou podmínku pro to, aby vozidlo mohlo být používáno nebo ponecháno na veřejných komunikacích. Kryje odpovědnostní škody.

Havarijním pojištěním je možné krýt škody z rizika havárie a škody způsobené živly, vandalizmem nebo odcizením. Jednotlivá dílčí rizika havarijního pojištění je též často možné připojistit k povinnému ručení. Více v záložce autopojištění….

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelným rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik, apod.

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění kryje škodu či újmu, způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem, škodu na věcech zaměstnanců, apod. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění.
Pro některé obory nebo činnosti existují specializované produkty.

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

Jedná se pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě škodu v souvislosti s profesní činností, které je pro určené profese ze zákona povinné. Jedná se zejména o činnosti charakteru duševní práce (např. advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři apod.).

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti

Z pojištění se hradí škody způsobené třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.

pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škody způsobené při výkonu povolání a to až do výše 4,5 násobku svého platu. Pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takovýchto neúmyslně způsobených škod. Může se jednat např. o poškození služebního mobilního telefonu nebo služebního vozidla (na poškození vozidla se ale smlouva vztahuje pouze v případě, že je zde výslovně ujednáno).

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

Vztahuje na situaci, kdy odběratel neuhradí pohledávku, která vznikla pojištěnému dodavateli v souvislosti s dodaným zbožím nebo s dodanými službami. Tímto pojištěním je kryto riziko, že odběratel nedostojí smluvnímu závazku uhradit dodané zboží či služby. V případě, že k takovéto situaci dojde, přebírá závazek uhradit dodané zboží či služby pojišťovna a poskytne pojistné plnění tj.uhradí pojištěné firmě nezaplacené faktury.

NAHORU